Thiềm thừ Lam ngọc trung, trấn giữ của cải, mang lại điềm lành DT206

+ Chất liệu và hoàn thiện: